تبلیغات
(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و - گلد کوئیست / روزنامه رسمی

به نام دوست

(پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و
English page is coming soon   به   (پــایگـاه اطـــلاع رســانـی ولـــگــردان ( پــــا و   خوش آمدید


¿گلد کوئیست / روزنامه رسمی
دوشنبه 4 مهر 1384

      گلد کوئیست غیر قانونی نیست  .                                      

                                                

در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 21/8/76 و آئیننامه اجرائی آن و نظریه ماده 2 قانون ثبت شرکتها و مصوب 11/3/1310 و ماده 20 ائین نامه اجرائی آن خلاصه مشخصات شعبه شرکت: خارجی که در تاریخ 24/3/83 تحت شماره 2492 در دفتر ثبت شرکتهای خارجی اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و خلاصه مفاد آن برای اطلاع عمومی آگهی می شود:
1ـ نام و نوع شرکت: شرکت خارجی گلد کوئست اینترنشنال
2ـ مرکز اصلی شرکت ونشانی کامل آن: هنگ کنگ، صندوق پستی شماره 116ـ 5 اف مس موتوآل تاور ـ 38گلوکستر ـ وانچای.
3ـ موضوع شرکت: فروش، خرید، انتقال، سرمایه گذاری، مبادله یا کسب، تملک، اداره کردن، ایجاد، انعقاد و انتقال هرگونه سفته، اوراق، قرضه، سهام (اعم از تماما پرداخت شده و غیرآن) موجودی، کالا، وسایل، اعطای قرارداد، اسناد یا وسیقه ها در سطح دولت، شهرداریها، مراجع دولتی یا شرکتهای خصوصی یا دولتی اعم از شرکتهای دارای مسئولیت محدود و نامحدود در هرنقطه از دنیا، فلزات گرانبها و بقیه برطبق ماده 4 اساسنامه.
4ـ نوع فعالیت شعبه شرکت در ایران: دفتر بازاریابی محصولات و برنامه ارجاع مشتری، فروش کالا و کارتهای ایمیل و نیز به عنوان رابط فعالیت خواهد کرد.
5ـ تابعیت شرکت: هنگ کنگ
6ـ مقدار سرمایه شرکت در تاریخ ثبت آن: سرمایه شرکت 000‚500 دلار مقوم به مبلغ 000‚000‚430 ریال ایرانی
7ـ تاریخ و محل ثبت شرکت مطابق قوانین کشور اصلی: 19 سپتامبر 1998
8ـ نزد کدام مقام صلاحیتدار ثبت شده است: دادگاه عالی هنگ کنگ
9ـ نام و نشانی نماینده عمده شرکت در ایران: آقای ناصر شاپوری به نشانی تهران ـ فاز یک بلوک 4 آ ـ ورودی 8 ـ واحد 282.
10ـ مدت ثبت (اگر باشد):

بیشتر بدانید

نوشته شده توسط : ا . آرتیمان